geocad geocad

SERVICII CADASTRALE ȘI RIDICĂRI TOPOGRAFICE

”GeoCad Imobil Consulting” SRL oferă servicii inginerești specializate din domeniul cadastru și ridicări topografice clienților din Republica Moldova, focusarea fiind pe zona centrală a țării.

Echipa experimentată în prestarea serviciilor cadastrale și ridicări topografice este disponibilă pentru implicarea în colaborări cu clienți individuali (deținători de imobile și terenuri), antreprenori și companii (inițiatori de proiecte de construcție, proprietari ori chiriași de terenuri agricole), instituții ale administrației publice locale (gestionari ai spațiilor publice și teritoriilor în proprietatea statului).

Specialiștii calificați împreună cu inginerii certificați din echipa GeoCad folosesc utilaje moderne pentru efectuarea măsurătorilor de precizie înaltă conform normelor legale și cerințelor riguroase ale clienților.

Servicii și prețuri

Servicii

Identificarea bunului imobil

Se legalizează printr-un act de constatare pe teren, cu verificare a situației de facto a bunului imobil care va conţine informaţii referitoare la gradul de corespundere a datelor, despre componenţa, suprafaţa şi despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru. ( acest tip de lucrarea o poate comanda proprietarul actual cât și cumpărătorul ( cu acordul proprietarului)).
geocad

Lucrări cadastrale la nivel de teren.

Elaborarea primară a planului geometric în hotare generale.
Restabilirea/transpunerea punctelor de hotar.
Întocmirea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren.
Reprezentării (marcării) pe planul cadastral a părții din teren.
Întocmirii documentației cadastrale a plantației perene.
Sistematizarea definitivă a proiectului de organizare a teritoriului.
Corectarea erorilor prin repoziționarea proiectelor de organizare a teritoriului.
geocad

Lucrări cadastrale la nivel de clădire / încaperi izolate.

Lucrări cadastrale în scopul radierii bunului imobil din Registrul bunurilor imobile. ( când se efectuează demolarea construcțiilor este necesar de a radia din Registrul Bunurilor Imobile).
Lucrări cadastrale curente la nivel de clădiri , în scopul recepției finale pentru clădire. ( în urma construirii a unor construcții noi este necesar de realizat procedura de recepție finală).
Lucrări cadastrale la nivel de încăperi izolate ce nu se află la nivelul solului și al locurilor de parcare în scopul recepției finale. ( în urma efectuării modificărilor interioare prin zidirea unor pereți noi sau demolarea pereților sau altor elemente constructive ce a dus la modificarea planului inițial).
Lucrări cadastrale simplificate la nivel de clădiri (în localități rurale unde au fost executate lucrări cadastrale masive).( în scopul înregistrări și moștenirii construcțiilor din localității rurale).
geocad

Lucrări cadastrale de formare a bunurilor imobile.

Lucrările de formare sunt lucrări mai ample și necesită un complex de lucrări efectuate. Însă aceste tipuri de lucrări cadastrale duc la o exploatare mai eficientă a bunurilor imobile și soluționarea la mai multe necesități. Sunt 5 tipuri de formări ca de exemplu:

Prin metoda separări: Bunul imobil care urmează a fi separat în două sau mai multe bunuri imobile în scopul unei tranzacții sau a exploatări mai eficiente care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată . Se pot forma bunuri atât din bunul imobil proprietate a unei persoane fizice sau juridice, cât și din bunul imobil proprietate comună. În cazul proprietății comune în urma separării se vor respecta aceleași cote de proprietate. Formarea prin separare se aplică în cazul când din bunul imobil se desprinde o parte pentru a forma un bun imobil independent. Ca rezultat al formării bunurilor imobile prin separare în schimbul unui bun se vor forma două sau mai multe bunuri imobile independente ale aceluiași titular. Este de menționat că procedura de formare se referă la bunul imobil, însă dreptul de proprietate nu se modifică. Astfel proprietar al bunurilor imobile formate prin separare rămâne persoana-proprietar al bunului inițial.
Prin metoda divizări: Bunul imobil care urmează a fi divizat în două sau mai multe bunuri imobile în dependență de cotele părți care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată. Formarea bunurilor imobile prin divizare se aplică în cazurile împărțirii proprietății comune. Divizarea bunului imobil se face, de regulă, proporțional cotelor-părți deținute de fiecare coproprietar. La solicitarea coproprietarilor această proporție poate fi încălcată.
Prin metoda comasări: Comasarea este o modalitate de formare a bunului imobil prin unirea a două sau mai multe bunuri imobile înregistrate având hotare comune, inclusiv hotare ce trec pe peretele comun, aparținând unuia și aceluiași proprietar sau aflându-se în proprietatea comună a acelorași persoane care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată.
Prin metoda combinare: Formarea bunului prin combinare este o acțiune de separare a unei părți din bunul imobil înregistrat, fără a se forma un bun imobil independent, și alipirea ei la un bun imobil adiacent care poate constitui un teren; un teren și construcții; un teren și o construcție care tot v-a fi separată; o clădire sau o încăpere izolată.
Prin metoda reparcelări: Formarea prin reparcelare se aplică în cazurile în care amplasarea mai multor terenuri, în hotarele existente nu permit utilizarea rațională a acestora (fragmentarea terenurilor agricole, includerea terenurilor agricole în intravilanul localităților) şi în urma reparcelării vor fi asigurate condiții optime de utilizare. Formarea prin reparcelare se inițiază de către proprietarii terenurilor respective, după finalizarea elaborării documentației urbanistice sau a proiectului de organizare a teritoriului şi transpunerii acestora în teren.
geocad

Ridicări topografice

Categoria a III-a (prospecțiuni topografice): executarea prospecţiunilor topografice, a ridicărilor topografice de control, întocmirea planului topografic ingineresc la scara 1:10 000 și mai mare, întocmirea planului topografic de control; întocmirea planului obiectului de infrastructură tehnico-edilitară.
Categoria a IV-a (asigurarea geodezică a proceselor tehnologice la edificarea clădirilor şi construcțiilor): crearea bazei geodezice de trasare a construcţiei, trasarea pe șantier a construcţiilor liniare sau a părţilor lor componente, construcţiilor provizorii, crearea rețelei interioare a clădirii la cota „+0,00” şi la orizonturile de lucru şi a reţelei de trasare pentru utilajul tehnologic, verificarea geodezică a parametrilor geometrici ai elementelor constructive ale clădirii şi efectuarea prospecțiunilor de control, cu întocmirea documentației geodezice, efectuarea măsurătorilor geodezice pentru determinarea abaterilor elementelor constructive ale clădirii.
geocad

Parteneri

Noel Project Consulting SRL

Dezvoltarea activă în agricultură și domeniile conexe din zonele rurale solicită implementarea proiectelor complexe. Partenerul companiei noastre este reprezentat de echipă cu un înalt nivel de pregătire profesională și cu o experiență în prestarea serviciilor de scriere a proiectelor. Vă recomandăm cu încredere contractarea următoarelor servicii oferite de Noel Project Consulting:

  • consultanță în scrierea proiectelor
  • elaborarea planurilor de afaceri
  • cercetare necesităților și bugetare
  • formalizarea achizițiilor
  • obținere de finanțare externă
  • elaborarea setului de documente pentru obținerea subvențiilor în agricultură
  • gestionarea proiectelor de finanțare ODA, AIPA, USAID, IFAD și alți finanțatori

Andries Arhstudio SRL

Oferă servicii complete de proiectare pentru construcții civile, socio-culturale, ecleziastice, industriale, agricole si edilitare. Consultanta înainte de execuție, în timpul execuției și lucrări de analiză a comportării în timp a construcțiilor.

Fiecare proiect este unic, întotdeauna cu acordarea atenției potrivite începând cu etapa de concepere, analiză, calcul structural și detaliere. Clientilor companiei primesc suport pentru obținerea autorizaților, studiilor de caz și consultanța în execuție.